Privacyverklaring

Steunpunt Mantelzorg is onderdeel van welzijnsorganisatie MeanderOmnium te Zeist.

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Steunpunt Mantelzorg uw persoonsgegevens. Steunpunt Mantelzorg acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Steunpunt Mantelzorg veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. Het privacy statement van Steunpunt Mantelzorg is gelieerd aan het privacy statement van MeanderOmnium. 

Waarom heeft Steunpunt Mantelzorg een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Steunpunt Mantelzorg bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met MeanderOmnium worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Steunpunt Mantelzorg van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Steunpunt Mantelzorg persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Steunpunt Mantelzorg bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten en vrijwilligers van Steunpunt Mantelzorg. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Steunpunt Mantelzorg.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Steunpunt Mantelzorg omgaat met hun persoonsgegevens.

Waarvoor gebruikt Steunpunt Mantelzorg uw persoonsgegevens?

Steunpunt Mantelzorg mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Afhankelijk van het doel van de verwerking is steeds één van de volgende wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens van toepassing:

  • uw toestemming;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van MeanderOmnium, waarbij uw belang niet prevaleert.

Steunpunt Mantelzorg verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

§  Directe dienstverlening: Het kunnen leveren van overeengekomen diensten, zoals de belbus,  buurtbemiddeling of activiteiten in de wijk.

§  Lidmaatschap: registratie van lidmaatschap (speel-o-theek)

§  Contact: Telefonisch, schriftelijk of e-mail contact ten behoeve van de dienstverlening

§  Interne rapportage: Vastleggen van de voortgang in de dienstverlening, zoals stagebegeleiding, ouderondersteuning, mantelzorgondersteuning

§  Anonieme verantwoording: Geanonimiseerde resultaten van de dienstverlening, ten behoeve van organisatiebeleid en verantwoording naar financiers

§  Afrekening met subsidieverlener: registratie deelnemers aan de peuteropvang

§  Nieuwsbrieven: Het toesturen van nieuwsbrieven per e-mail of post.

§  Promotie: Aankondigingen van activiteiten, waaronder activiteiten in De Peppel

§  Werkomgeving: Voldoen aan verplichtingen rondom het dienstverband van beroepskrachten, het realiseren van vrijwilligerswerk en het bieden van stages

§  Financiële administratie

Hoe gaat Steunpunt Mantelzorg met uw persoonsgegevens om?

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Hiertoe heeft MeanderOmnium een gedragscode voor medewerkers opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag

0900-2001201

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Steunpunt Mantelzorg passende technische en organisatorische maatregelen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Steunpunt Mantelzorg niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Opsomming van genomen technische en organisatorische maatregelen:

§  Alleen medewerkers van Steunpunt Mantelzorg hebben toegang tot persoonsgegevens.

§  Alle persoonsgegevens die digitaal zijn opgeslagen zijn beveiligd met unieke inlogcodes.

§  Alle persoonsgegevens die op papier staan, zoals overeenkomsten, worden bewaard in afgesloten (archief)kasten of lades  en zijn alleen toegankelijk voor betrokken medewerkers.

§  Gevoelige persoonsgegevens, zoals BSN-nummer of medische gegevens, zijn alleen te benaderen door medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de dienstverlening.

§  Medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn geïnstrueerd over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

 

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Steunpunt Mantelzorg is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Steunpunt Mantelzorg zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Steunpunt Mantelzorg bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

MeanderOmnium/Steunpunt Mantelzorg kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend MeanderOmnium/Steunpunt Mantelzorg haar medewerking.

Persoonlijk contact met Mantelzorg 

Veel contacten tussen u en Steunpunt Mantelzorg verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via onze websites contact met Steunpunt Mantelzorg. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Steunpunt Mantelzorg. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Steunpunt Mantelzorg worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, diensten te verlenen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bezoek aan de website van Steunpunt Mantelzorg

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Steunpunt Mantelzorg gebruikt geen tracking cookies. Wij bouwen dan ook geen persoonlijk profiel van u op.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Steunpunt Mantelzorg persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Steunpunt Mantelzorg verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van Steunpunt Mantelzorg en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door MeanderOmnium onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door MeanderOmnium kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt. 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit privacy statement

MeanderOmnium kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 13 juni 2018. De meest recente versie vindt u altijd op MeanderOmnium.nl.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: 

Steunpunt Mantelzorg

Laan van Vollenhove 1014

3706 AH  Zeist

info@mantelzorgzeist.nl 

Contact

Steunpunt Mantelzorg Zeist
't Noorderpunt, Laan van Vollenhove
1014, 3706 AH Zeist

030 - 692 53 19 
info@mantelzorgzeist.nl

Volg ons online

 
 
 
 
Cookie-instellingen