AA Grotere letters

U bent hier

antwoorden op veelgestelde vragen

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie (definitie vanNationale Raad voor de Volksgezondheid). Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor, bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.

Mijn moeder met beperkingen komt bij mij in huis wonen. Kan ik een vergoeding krijgen voor de aanpassing van mijn huis?

Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij de gemeente, bij de afdeling die de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) uitvoert. Om u op weg te helpen, kunt u de digitale gemeentegids van Zeist raadplegen, via www.internetgemeentegids.nl, of contact opnemen met het klantencontactcentrum van de gemeente Zeist, via telefoonnummer 14030 of via het mailadres zeist@zeist.nl.

De gemeente besluit of u hiervoor in aanmerking komt.  Het is belangrijk dat u eerst een positieve beslissing heeft gekregen voordat u begint met de aanpassing van uw huis. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een vergoeding te krijgen voor reeds aangebrachte aanpassingen.

Ik ben het niet eens met het besluit van de gemeente. Wat kan ik doen?

Het is mogelijk verstandig om eerst contact te zoeken met de gemeente over het besluit. Mocht dat voor u niet tot voldoende resultaat leiden, dan kunt u alsnog bezwaar maken. Dient u dan binnen zes weken na ontvangst van het besluit, een bezwaarschrift in bij de gemeente. Lees er meer over bij bezwaar maken. Neem voor meer informatie contact met de gemeente op.

Het CIZ wil geen indicatie stellen. Wat kan ik doen?

Als u intensieve, langdurige zorg wilt (op grond van de onder de Wet landurige zorg), dan is het CIZ de organisatie die een indicatie stelt. Als het CIZ besluit om geen indicatie te stellen dan kan daartegen bezwaar gemaakt worden. Geen besluit is ook een besluit. Neem voor deze vraag contact met ons op. Als u een beroep doet op de WMO, dan heeft u niet met het CIZ te maken, maar dan neemt de gemeente een besluit op uw aanvraag.

Heeft een persoonsgebonden budget (pgb) invloed op een uitkering?

Voor diegene die het pgb krijgt toegekend (budgethouder) is het pgb geen inkomen. Dit pgb wordt namelijk gebruikt om zorg in te kopen. Voor degene die de zorg geeft en dus betaald krijgt uit het budget is dit wel inkomen en dus van invloed op de uitkering. Dit geldt evengoed wanneer een inwonend gezinslid de zorg op zich heeft genomen en betaald wordt uit het pgb. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Is mantelzorg verplicht?

Mantelzorg is niet verplicht. Het probleem is dat bij de indicatiestelling het begrip gebruikelijke zorg wordt gehanteerd. Van een inwonende, gezonde huisgenoot wordt verwacht dat deze de huishoudelijke taken op zich neemt (gebruikelijke zorg). Het maakt daarbij niet uit of deze mantelzorger een baan heeft of niet. Voor persoonlijke verzorging (wassen, aankleden etc.) kan professionele zorg worden aangevraagd (thuiszorg of een persoonsgebonden budget (pgb), indien de zorg langer dan drie maanden nodig is.

Zijn reiskosten en telefoonkosten voor mantelzorg aftrekbaar?

Kosten voor mantelzorg zijn niet aftrekbaar voor de belasting. Reiskosten voor ziekenbezoek van een huisgenoot kunnen onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken als specifieke zorgkosten.  De hulpvrager moet dan in een instelling verpleegd worden.  Lees de voorwaarden voor aftrek reiskosten ziekenbezoek op de website van de belastingdienst. Sommige gemeenten vergoeden reiskosten voor mantelzorgers die een bijstandsuitkering hebben.

Kom ik in aanmerking voor mantelzorg?

Voor mantelzorg kun je niet in aanmerking komen. Mantelzorg is immers zorg van een naaste (vaak een gezinslid) voor iemand die chronisch ziek of gehandicapt is. Mensen die deze vraag stellen zijn meestal zelf mantelzorger die extra hulp nodig hebben. Hun mantelzorgtaken kunnen worden verlicht door het inschakelen van een vrijwilliger of betaalde zorg. Bij een Steunpunt Mantelzorg kunt u als mantelzorger terecht voor lotgenotencontact, bijeenkomsten en cursussen. Ook voor een luisterend oor kunt u bij ons terecht.

Bestaat er een vergoeding voor mantelzorg?

Tot 1 januari 2015 bestond het mantelzorgcompliment voor de zorgvrager met een CIZ-indicatie via de SVB. Met ingang van 2015 is het waarderen van mantelzorg aan de gemeente overgedragen. Sinds 2015 is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de invulling van het mantelzorgcompliment. Het Steunpunt Mantelzorg reikt namens de gemeente Zeist het mantelzorgcompliment uit in de vorm van een tegoedbon. Zie de subpagina mantelzorgcompliment voor meer informatie. Daarnaast stelt de gemeente Zeist sinds 2015 extra middelen beschikbaar aan het Steunpunt Mantelzorg voor directe ondersteuning in allerlei vormen aan de mantelzorgers in Zeist.

Heeft de hulpvrager een Persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kan daaruit de mantelzorger betaald worden. De mantelzorger krijgt dan inkomen. Meer informatie kunt u vinden bij Persoonsgebonden budget. Zorgt u voor iemand die tot hetzelfde huishouden hoort? Maak dan goed gebruik van de aftrek van uw kosten via de Belastingen, waaronder uitgaven specifieke zorgkosten. Lees meer over de  mogelijkheden. Verzorgt u uw gehandicapte kind thuis? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees meer over de Tegemoetkoming gehandicapt kind (TOG) http://www.svb.nl.

Ik wil graag andere mantelzorgers ontmoeten. Hoe kan dat?

Wij organiseren bijeenkomsten voor lotgenoten. Kijkt u hiervoor bij de agenda en bij lotgenotencontact op deze website.